Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§1 Geldigheid

De onderstaande algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle - ook toekomstige - transacties tussen onze firma en onze klanten. Tegengestelde en afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend. Dit geldt ook wanneer wij leveringen aan klanten zonder een betreffend voorbehoud uitvoeren.

§2 Aanbiedingen

Onze aanbiedingen (opdrachten) zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas na bestelling door de klant en een schriftelijke opdracht bevestiging onzerzijds tot stand.

§3 Prijzen, verpakking en verzending

(1) Onze prijzen zijn franco huis. Indien het netto orderbedrag onder EUR 250,-- bedraagt, brengen wij evenredige vrachtkosten in rekening.

(2) De verpakking gebeurt naar onze keuze op een in de handel gebruikelijke wijze, met inachtneming van de transportwijze (overzees, lucht- en landtransport) en is bij de prijs inbegrepen. Speciale wensen m.b.t. de verpakking komen voor rekening van de klant.

(3) Geleende emballage c.q. pallets, waarvoor een terugname overeengekomen werd, moeten binnen 6 weken gerekend vanaf de datum van overdracht in perfecte, herbruikbare staat, voor rekening van de klant (vracht, verzending) aan ons worden geretourneerd, anders moeten wij de klant onze totale productiekosten in rekening brengen.

(4) Wij zijn vrij in onze keuze van transportmiddelen. De extra kosten voor een door de klant gewenste speciale c.q. snellere verzending zijn voor rekening van de klant, ook wanneer wij franco huis leveren.

§4 Betaling

(1) De betalingsvoorwaarden worden met elke klant afzonderlijk overeengekomen en zijn pas van kracht na een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

(2) De klant kan onze eisen alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegeneisen verrekenen. De klant kan het recht van retentie alleen uitoefenen, wanneer zijn tegeneis op dezelfde overeenkomst betrekking heeft als onze betalingseis.

(3) Wanneer na het afsluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die, naar ons commercieel inzicht, gegronde twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant rechtvaardigen (bijv. starten van akkoordprocedure, aanwijzingen tot een faillissement (niet nakomen van de betalingstermijnen enz.)), dan komen al onze verplichtingen tot levering te vervallen onafhankelijk van de looptijd en komen door ons ingenomen en geaccepteerde wissels te vervallen. In deze gevallen zijn wij tevens gerechtigd nog uitstaande leveringen alleen uit te voeren tegen vooruitbetaling of borgstelling. Wij kunnen bovendien de overdracht van reeds geleverde goederen verbieden en de teruggave daarvan of de overdracht van het indirecte bezit van de geleverde goederen voor rekening van de klant opeisen.

§5 Overdrachtsrisico

Het risico gaat bij overdracht van de goederen aan de expediteur of de vrachtvervoerder, echter uiterlijk wanneer de goederen onze fabriek verlaten, over op de klant, tenzij nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

§6 Levering

(1) Wanneer wij door overmacht de overeengekomen leveringstermijnen niet kunnen nakomen, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan bedrijfsstoringen, stagnatie in de aanlevering van grondstoffen, energie enz., stakingen en uitsluiting, ongeacht of deze voorvallen zich bij ons of een van onze leveranciers voordoen.

(2) Wordt de levering door dergelijke voorvallen onmogelijk of duurt de daardoor veroorzaakte vertraging langer dan vier maanden, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. De klant kan van ons een verklaring verlangen dat wij de overeenkomst opzeggen of binnen een redelijke termijn zullen leveren. Wanneer wij de klant niet binnen een redelijke termijn een verklaring geven, dan heeft de klant het recht af te zien van het nog niet geleverde deel uit de overeenkomst.

(3) In geval van vertragingen in de levering heeft de klant alleen recht op een schadevergoeding wanneer de vertraging is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

(4) Wanneer vertraging ontstaat doordat de klant de producten niet in ontvangst kan/wil nemen, dan zijn wij gerechtigd de ontstane schade inclusief eventuele extra kosten te verhalen op de klant.

(5) Een tijdige en correcte nakoming van de plichten uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever geldt voor ons als voorwaarde voor het nakomen van de leveringsmijnen.

§7 Reclamatie in geval van gebreken

Alleen wanneer zichtbare gebreken binnen een week na ontvangst van het product worden gereclameerd, heeft de klant recht van spreken. In het commerciële zakenverkeer dienen niet-zichtbare gebreken te worden gereclameerd binnen een week nadat deze zich openbaren. Wanneer de besteller op ons verzoek een representatief voorbeeld van de gereclameerde goederen terugzendt, vergoeden wij de transportkosten tot de hoogte van het aankoopbedrag van het aan ons teruggezonden product, voor zover de reclamatie gerechtigd blijkt, anders komen deze kosten voor rekening van de klant. Retourzendingen mogen alleen met onze toestemming worden uitgevoerd.

§8 Garantie

(1) Is er sprake van een door ons te verhelpen gebrek, dan zijn vrij in onze keuze het gebrek te verhelpen, dan wel een vervangend product te leveren. Is de nalevering en/of vervangende levering onjuist, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of terugbetaling van het aankoopbedrag te eisen.

(2) Verdergaande eisen van de klant, ongeacht de rechtsgronden, zijn uitgesloten. Wij kunnen met name niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, gederfde winsten of andere financiële nadelen van de klant. Deze aansprakelijkheidsbegrenzing is niet van toepassing wanneer de schade door ons of een van onze representanten opzettelijk werd veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid. De aansprakelijkheidsbegrenzing is verder niet van toepassing wanneer gegarandeerde eigenschappen ontbreken.

(3) Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de goederen overeenkomstig hun toepassing correct en deskundig worden gebruikt. In geval van schade waarvoor wij overeenkomstig lid 2 aansprakelijk zijn, kunnen wij verlangen dat de gebruiker bewijst dat het product correct en deskundig werd gebruikt. De contractpartner is verplicht om bij doorgave c.q. doorverkoop de eindverbruiker te wijzen op het deskundige gebruik van de producten en hem te waarschuwen voor misbruik.

(4) In alle andere dan de bovenstaand aangegeven gevallen kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld, wanneer de schade door ons of een van onze representanten opzettelijk werd veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid. Dit geldt met name voor aanspraken wegens schulden aan het eind van de overeenkomst, niet nakomen van nevenplichten of andere wettelijke eisen, met name voor aanspraken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de fabrikanten conform artikel 6:185BW (Burgerlijk Wetboek). In geval van overmacht aan onze zijde geldt het bepaalde artikel 6:75 BW. Voor zover onze aansprakelijkheid overeenkomstig deze voorwaarden niet uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers en andere medewerkers, voor vertegenwoordigers en betalings- en balieassistenten.

§9 Voorbehoud van eigendom

(1) Alle onze leveringen en toekomstige leveringen geschieden telkens onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op onze klant uit enige overeenkomst / raamovereenkomst en uit op grondslag van deze overeenkomst aangegane nadere overeenkomsten, volledig betaald zijn. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt echter niet ter zake van andere vorderingen dan:

a. vorderingen betreffende  tegenprestaties van op grond van vorenbedoelde overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door ons aan onze klant geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van onze klant verrichte of te verrichten werkzaamheden, en

b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.

(2) Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid (1) niet is ingetreden, heeft onze klant de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te verwerken of te vervreemden, met dien verstande dat

a. deze bevoegdheden slechts aan onze klant toekomen indien en voor zover dat nodig is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf,

b. deze bevoegdheden slechts aan onze klant toekomen indien en voor zover onze klant van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij,

c. onze klant nimmer enige bevoegdheid tot bezwaring van de aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken heeft.

Onze klant is verplicht zich op eerste verzoek van ons eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door ons aan hem onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan ons te cederen of – naar onzer keuze – te verpanden.

(3) Aan ons komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval  dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid (1) intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel volledig is voldaan aan de bestaande en toekomstige verplichtingen jegens ons, althans jegens onze rechtsopvolger onder algemene of – in geval van cessie – bijzondere titel.

(4) Onze klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ons dan wel aan een door ons aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin wij ons eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ons zich dan zullen bevinden en onze eigendommen aldaar mee te nemen.

(5) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is onze klant verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

(6) Onze klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen calamiteiten, waaronder brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

(7) Vervangen zaken worden eigendom van ons, zonder dat onze klant enige aanspraak kan maken op vergoeding.

(8) Bij beëindiging van enige overeenkomst tussen ons en onze klant blijven de alsdan bestaande eigendomsvoorbehouden ongemoeid met dien verstande dat zij tenietgaan zodra wij op onze klant geen vorderingen meer hebben als bedoeld in deze bepaling (§ 9 van de algemene bepalingen).

§l0 Plaats van betaling, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht

(1) Plaats van betaling is Amsterdam.

(2) Als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit de relatie, voor zover de klant staat ingeschreven in het handels register, geldt uitsluitend Dillenburg. Daarnaast is Maastricht de bevoegde rechtbank, wanneer een klant geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, na het afsluiten van de overeenkomst naar het buitenland verhuist of zijn gebruikelijke vestigingsplaats naar het buitenland verplaatst of zijn gebruikelijke vestigingsplaats op het tijdstip van de aanklacht onbekend is. Wij behouden ons echter het recht voor de aanklacht in de hoofdplaats van de opdrachtgever (klant) in te dienen.

(3) Op handelsovereenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van iedere andere internationale wetgeving t.a.v. verkopen is uitgesloten.

§11 Slotbepalingen

(1) Door deze algemene voorwaarden aan te nemen, verleent de opdrachtgever ons toestemming zijn persoonsgegevens voor de afhandeling van de opdracht en de afrekening elektronisch te verwerken en op te slaan.

(2) Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

(3) Onze klant en onze firma zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

KLINGSPOR B.V.